четвъртък, 11 август 2011 г.

Санитарен ангел/Nurse Angel…Работи на повикване... слиза при хората и лекува мъката им... после я складира в бутилки, но по някога бутилките се обръщат и мъката отново се излива при хората. Ангелът се казва Спиридон. Самотник. Обича романтични-комедии, мляко с какао и Ерих Кестнер.
He’s working when called...he descends to the people and heals their sadness…then he stores it into bottles but sometimes the bottles turn over and the sadness pours back unto the people. The angel is called Spiridon. He’s lonely. He likes romantic comedies, milk with cocoa and Erich Kästner.

Нещата не са винаги такива, каквито ни изглеждат

... в памет на домата, който се мислеше за чушка... и свърши на салата...

вторник, 9 август 2011 г.

Жабешко зелено/Frog greenЛюбовното лято на Жаборан и Жаборана... а още са толкова млади и зелени, зелени, зелени....
The love summer of Mr. Frog and Miss Frog…and they are still so young and green, green, green…