четвъртък, 25 април 2013 г.

В очакване... Expectation


Тя обожава ароматът на ягоди в пролетния здрач... Днес мина през пазара и си купи цяла купа с дъхави ягоди... Сега се приготвя за лягане, но сънят все не идва... Погледът й непрестанно отлита към червения телефон. Очаква някой да се обади... Пролетно очакване... А телефонът упорито мълчи. Тази вечер ще помълчи заедно със звездите, докато тя заспи... в очакване... А утре някой ще й се обади... дали ще си насрочат среща? Тя дори не подозира, че утре вечерта й ще бъде вълшебна.


She adores the smell of strawberries in the spring eve… She’s been to the market today where she bought a whole bowl of fragrant strawberries.. She’s preparing to go to bed but the sleep isn’t coming…Her sight is constantly shifting to the red phone. She expects a call…Spring expectation…and the phone is stubbornly silent. This evening it’ll be silent together with the stars while she falls asleep…in expectance…And tomorrow someone will call her…will there be a date? She doesn’t even suspect that her evening tomorrow will be fabulous…

Няма коментари:

Публикуване на коментар